:

Ελληνομάθεια/Information

 

Πληροφορίες/Styrelsen

Styrelsen

Ordförande Georgios Konstantinou      070-6595208
vice ordf. Diamantis Plahouras
Sekreterare Frosso Peleki    070-8965296
Kassör Lefteris Pavlidis
Kultur ansv. Anita Karazisi
Kultur ansv. Anastasia Halas
Ledamot Paraskevi Fotiadi

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες/Allmänt

Åldersgräns: Ett barn skall vara eller bli 6 år det kalenderåret barnet börjar i skolan, dvs ett barn ska vara fött 2011 eller innan det för att få börja i skolan för läsåret 2017-2018

Betalningsdatum av studieavgiften: Studienavgiften betalas senast den 31 okt. 2017. Information om avgiftsstorleken finns under fliken Registrering.


Org.nr. 802407-2806

Inbetalningar  för  studieavgiften,  sponsring,  ekonomisk  stöd,   mm till

PG 949012-9

 

Kurator Ioannis Tsoukalas mob. 0737032590

 

Πληροφορίες/

 

Το σχολείο/Grekiska Lördagsskolans historia

Grekiska skolan i Stockholm skapades 1966 - 67. Målet var att undervisa om det grekiska språket, kultur och historia. Antal studenter vid början var cirka 15 och skolan sysselsatte 1 till 2 lärare. Antalet studenter började öka metodisk så att under 1975 hade vi 200 studenter! Samtidigt ökade skolans personal och under tiden började lärare från Grekland
komma hit för att undervisa i skolan.

Under 1973 - 74 grundades skolans första kvällsavdellning på Mariatorget. Den grekiska föräldraföreningen grundades officiell 1976. Styrelsen bestod av sju medlemmar. Vid medlemmarnas årsmöte 1978, bestämdes skolans driftregler som t ex öppettider, vilket skolmaterial som ska användas och antalet anställda.

Dessa driftregler var följande:

  • Lärare som skall undervisa i den grekiska skolan, skall komma från Grekland och deras vistelse i Sverige skall vara i tre år.
  • Skolmaterial skall vara samma som det i Grekland.
  • Undervisningen skall anpassa sig efter barnens fritid så att de har möjligheten att även gå i deras svenska skola.

Vid 1978, då dessa bestämmelser togs, erbjöd den svenska skolan modersmålundervisning men undervisades under skolans öppet tider. Detta innebar att de som ville läsa modersmålet var tvungna att välja att avstå från ett annat ämne. Då den svenska staten hade tagit på sig ansvaret att undervisa modersmålet i svenska skolor, innebar detta en del begränsningar för det grekiska skolan. Den svenska staten hade förbjudit att anställa lärare från Grekland.

Efter föräldrarnas protester kom Grekland och Sverige överens att Grekland fick rätten att skicka 20 lärare till Sverige. Men dessa tjugo var inte tillräckliga för att täcka grekiska skolans behov i hela Sverige. Därför beslutade den grekiska föräldrarföreningen att anställa svenska lärare. Detta bidrog att föreningens ekonomiska tillstånd belastades ännu mer eftersom de ända intäkter kom från föräldrarnas medlemsavgift. Fram till 1993 då begränsingen av antalet lärare upphördes, skyllde de ansvariga i grekiska utbildnings och kulturs departement på att det var det svenska staten som inte tillät grekiska lärare hit. Men då Sverige blev EU-medlem och begränsingen upphördes, hävdade då det grekiska utbildnings och kulturs departement skyllt på att det inte fanns tillräckliga resurser för att skicka lärare hit.

 

 

Το σχολείο/Helgdagar

Höstterminen skolåret 2017-2018
Skolstart 2017-2018
Skolstart Lördagsskolan 2017-09-02
Skolstart eftermiddagsgrupperna 2017-09-04
Firande av nationaldagen 28:e Oktober 2017-10-28
Höstlov 2017-10-30 - 2017-11-05
Skolavslutning första terminen Lördagsskolan 2017-12-16
Skolavslutning första terminen för eftermiddagsskolorna i enlighet med det schema som gäller för den aktuella skolan.
Vårterminen skolåret 2017-2018

Skolstart eftermiddagsskolorna 2018-01-08
Skolstart Lördagsskolan 2018-01-13
Karneval
Vecka 9 (sportlov) 2018-02-26 - 2018-03-04
Firande av nationaldagen 2018-03-24
Påskledighet From 2018-03-29  tom 2018-04-08
Ledighet (eftermiddagsskolorna) Kr.h.f.dag
Skolavslutning andra terminen Lördagsskolan 2018-06-02
Skolavslutning andra terminen eftermiddagsskolorna 2018-06-08
 

Το σχολείο/Klasser

Klasser

Grekiska skolan i Stockholm erbjuder undervisning i grekiska språket från 1:an ända upp till 3:je gymnasieklass. Undervisningen anpassas utifrån kunskapsnivån och inte efter åldern. De ämnen som undervisas är grekiska språket och historia, grekisk musik och dans.

 

Το σχολείο/Undervisning: ort, veckodag och tid


Ort, veckodag och starttid för undervisning.

 

Åsö            Lördagar                          Blekingegatan 55, Stockholm, start kl. 9.30

Spånga      Torsdagar                         Spånga gymnasioum, Adolf Rudbecksväg 21, start kl. 16.45

Solna         Måndagar och Onsdagar    Biblioteket, Solna Centrum, start 16.00

Bredäng     Måndagar                         Jakobsbergsgård, Odd Fellowvägen 18-22, start 16.30

Viksjö        Fredagar                           Fjällenskolan, Ekollongränd 1, Järfälla, start 16.30

 

 

Το σχολείο/Föreningens stadgar

 

Αρχείο/

 

Αρχείο/Protokoll