Πληροφορίες

27/06/2018


ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το έργο του

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής Κ.Ε.Γ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει οριστεί να είναι το εθνικό σημείο συγκέντρωσης και διανομής πληροφοριών για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της ως δεύτερης ή ξένης. Σκοποί του είναι: (α) η γενικότερη ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, (β) η μέσω αυτής τόνωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς, (γ) η οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς, (δ) η στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, (ε) η παραγωγή διδακτικού υλικού και (στ) ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας . Η διοργάνωση των εξετάσεων της πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας έχει ανατεθεί στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ.

Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η ελληνική, όπως είναι γνωστό, ανήκει στις λιγότερο ομιλούμενες/διδασκόμενες γλώσσες, συνεπώς ο αριθμός αυτών που τη διδάσκονται, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Την τελευταία εικοσαετία, ωστόσο, γίνονται προσπάθειες και από κρατικούς φορείς και από ιδιώτες για την αύξηση αυτού του αριθμού στην Ελλάδα και σε χώρες εκτός αυτής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Χαρακτηριστικά των εξεταστικών θεμάτων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι έξι: Α1 (Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους), Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2[1]. Στα τρία χαμηλότερα επίπεδα (Α1, Α2 και Β1) εξετάζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή η κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Στα τρία υψηλότερα επίπεδα (Β2, Γ1 και Γ2) εκτός από τις παραπάνω τέσσερις δεξιότητες, εξετάζεται και η χρήση της γλώσσας, η οποία εστιάζει στη γραμματική (μορφολογία και σύνταξη) και στο λεξιλόγιο.

Η χρησιμότητα και η χρηστικότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας

Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας:

•     δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός άλλου πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων του

•     αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου στην αγορά εργασίας

•     θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα

•     δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (το ΑΣΕΠ σε κάθε προκήρυξή του προσδιορίζει το επίπεδο του απαιτούμενου πιστοποιητικού για χρήση στο δημόσιο)

•     δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (υπ. απόφαση Φ 152/Β6/1504/30-5-2001 - ΦΕΚ 659 Τ. Β΄)

•     δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Γ2 επιπέδου να αποδείξουν την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμούν να διεκδικήσουν διορισμό στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διενεργούνται προς το παρόν μία φορά το χρόνο, συνήθως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Οι ημερομηνίες εξετάσεων και υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ανακοινώνονται στα εξεταστικά κέντρα και στους ενδιαφερομένους στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους και είναι κοινές για όλα τα εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Εντοπισμός των γλωσσικών στοιχείων που εξετάζονται σε κάθε επίπεδο, σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί στο Aναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα (σύντομη περιγραφή για κάθε ένα από τα νέα επίπεδα έχει αναρτηθεί στο www.greeklanguage.gr/certification)

Δομή των εξεταστικών δοκιμασιών

Οι δεξιότητες που εξετάζονται στα τρία χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή στο Α1, στο Α2 και στο Β1 είναι τέσσερις: 1) κατανόηση προφορικού λόγου, 2) κατανόηση γραπτού λόγου, 3) παραγωγή γραπτού λόγου και 4) παραγωγή προφορικού λόγου. Οι δεξιότητες που εξετάζονται στα τρία υψηλότερα επίπεδα, δηλαδή στο Β2, στο Γ1 και στο Γ2 είναι πέντε: 1) κατανόηση προφορικού λόγου, 2) κατανόηση γραπτού λόγου, 3) παραγωγή γραπτού λόγου, 4) παραγωγή προφορικού λόγου και 5) χρήση γλώσσας.


Κατανόηση προφορικού λόγου

Επίπεδο

Ερωτήματα

Διάρκεια

Μέσο

% βαθμολογίας (Μονάδες)

Α1

4

25 λεπτά

CD

25

Α2

4

25 λεπτά

CD

25

Β1

2

25 λεπτά

CD

25

Β2

2

30 λεπτά

CD

20

Γ1

2

40 λεπτά

CD

20

Γ2

2

40 λεπτά

CD

20


Κατανόηση γραπτού λόγου

Επίπεδο

Ερωτήματα

Διάρκεια

% βαθμολογίας

Α1

4

30 λεπτά

25

Α2

4

30 λεπτά

25

Β1

4

40 λεπτά

25

Β2

3

45 λεπτά

20

Γ1

4

55 λεπτά

20

Γ2

4

55 λεπτά

20


Παραγωγή γραπτού λόγου

Επίπεδο

Μέρη

Διάρκεια

% βαθμολογίας

Α1

2

40 λεπτά

25

Α2

2

45 λεπτά

25

Β1

2

55 λεπτά

25

Β2

2

85 λεπτά

20

Γ1

2

100 λεπτά

20

Γ2

2

115 λεπτά

20

Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο

Εξεταστές

Εξεταζόμενοι

Διάρκεια

% βαθμολογίας

Α1

2

2

10-12 λεπτά

25

Α2

2

2

12 λεπτά

25

Β1

2

2

12 λεπτά

25

Β2

2

2

15 λεπτά

20

Γ1

2

2

20 λεπτά

20

Γ2

2

2

20 λεπτά

20

 

Χρήση γλώσσας

Επίπεδο

Ερωτήματα

Διάρκεια

% βαθμολογίας

Β2

3

30 λεπτά

20

Γ1

4

30 λεπτά

20

Γ2

4

30 λεπτά

20

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό της ελληνομάθειας μπορείτε να βρείτε στο site

www.greeklanguage.gr/certification)

Οι μαθητές του σχολείο μας αποτελουν περίπου το 90% του συνολικού αριθμού των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις ελληνομάθειας στη Στοκχόλμη.

[1] Tο A1 είναι το πρώτο και το χαμηλότερο επίπεδο, ενώ το Γ2 είναι το τελευταίο και το υψηλότερο από την άποψη γνώσεων και γλωσσικών ικανοτήτων των υποψήφιων.


Εκτύπωση στις 02/10/2022
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=1&export=word